Yan 沉醉緊喺尋日嘅親熱入面, 唔知點解, 個身越嚟越熱。 突然間, Lilly隻手搭咗喺阿yan個膊頭度.

阿 yan:「啊~你做咩啊。」 (佢條橙色裙 滲住佢緊張嘅汗水。)

Lilly:「我好掛住你,所以我隻手忍唔住…… 請原諒我🙏」

阿 yan:「又唔使咁誇張,我都好掛住你❤️」

Lilly:「咁我哋不如🤤」阿 yan: 「啊~好衰㗎, 呢度係學校嚟。」

Lilly:「 咁放學去你屋企定我屋企?🤤🤤」

(突然間, 有一個飛快人影行咗過嚟)
我: 不如去我屋企,我屋企無人喎( 我好有誠意咁邀請佢哋)

忽然之間, 唔知點解我個頭好痛, 原來lily攞起本書一野打我個頭。

我:吓? 點解? 點解我又係畀人打嗰個? 我到而家都諗唔明 (喺心入面不停問自己)
已有 0 人追稿