Ch 9 ~ 嬲到爆炸嘅韻喬 Part 2(連載日期:2021/12/02)

「反之,如果你真係對張韻喬同學冇意思嘅話,唔該你一陣間同韻喬同學講清楚之後,就自己抽身,等件事慢慢淡化,以後唔好再私底下有任何聯絡,有咩就喺學校裏面解決咗佢就算啦……」禮謙繼續將頭先嘅説話講埋落去。
 
「俊軒、禮謙,你地兩個個麻煩上一上黎我間房,我地四個自己傾一傾先」喺過多十幾分鐘,韻喬同天殷換完衫之後,天殷就落去大廳度,邀請兩個男仔上自己嘅睡房

「知道啦,殷殷」兩個男仔就起步,上去天殷嘅房間。
 
「啦小軒,我估天殷已經幫你勸咗小喬同學一輪啦,而且小喬同學都應該冷靜咗落黎咖啦。」

「如果你仲有咩要講你嘅,你就自己同小喬講清楚啦。」禮謙再一次拍一拍俊軒膊頭之後,就上咗天殷間房。

入到房之後,俊軒同禮謙就見到韻喬坐喺天殷張書枱嘅凳上面,雖然韻喬黑哂塊面咁望住佢地幾個,就好似話畀大家知佢都仲係好嬲咁。

但同頭先喺林家座駕上面嘅時候相比,韻喬已經相對平復心情,而且都睇得出韻喬有喊過嘅痕跡。

喺閂好門大家坐低之後,大家都dead air咗30秒。

「對唔住呀,小喬,今次真係要你受太大嘅委屈啦,真係唔好意思,為咗幫小軒搞到咁…」最後由主人家天殷負責破冰,佢首先開口安慰韻喬,再緊緊咁抱住佢

「畢竟最後嗰part,實在太殺大家措手不及,呢個我諗大家都唔會估得到。希望小喬你會原諒我地幾個……」
 
「其實林auntie可能心裏面都知道,小軒佢到底係咩料子,所以佢先要你地兩個玩到咁大。」

「但無論點都好,我自己都要同你講聲對唔住,小喬同學」一直喺呢件事上力勸俊軒唔好玩咁大嘅禮謙,喺兄弟有難嘅一刻,點都要幫口勸説一下韻喬。

不過,解鈴還須繫鈴人,由頭先入房到依家,整件事嘅始作俑者—林俊軒都仲未出過聲。

其實韻喬都好想知道,俊軒到底點樣去解釋頭先喺林家大宅臨走之前,所發生過嘅事。

於是,身為好姐妹嘅李天殷,點都要為韻喬做返少少嘢,或者叫做將功補過吧

「喂林俊軒,你係呢件事嘅男主角,我地再同你講幾多好説話都好,説服力都唔會夠你一個多,所以,你依家有咩要同小喬好好解釋咖?」
 
「係……係,我知道」如同之前講過,俊軒每次見到韻喬嘅時候,都會好似依家咁非常緊張,而且都會方寸大亂,今次都當然唔例外啦。

而韻喬依然都用一個非常不滿嘅眼神,望向應該要同自己道歉嘅俊軒。

終於再過多兩分鐘,俊軒都肯開口講嘢「張韻喬同學,今晚嘅事,真係好對唔住。」

「頭先喺坐車過黎嘅時候,我先發覺到今次我真係自己過太自私,鋌而走險,以為自己搞得掂我媽媽…」

「但依家嘅局面話畀我知,我林俊軒其實都係一個好渺小、不經世事嘅高中生,講心計嘅話,我根本就唔係我媽媽嘅對手。」

「如果我一早估到我媽媽會喺背後同我玩陰嘅話,我都唔會講呢個大話,然後再要你上去我屋企見家長…」

「小喬,今次真係好對你唔住,同時都對唔住為咗幫我,而安排一切嘅天殷同埋謙謙。」

「因為我自己一個唔成熟,結果搞到大家今晚原本可以順順利利都變到依家咁唔開心……」

「但喺道歉嘅説話講完之後,我都要好多謝小喬同學,你為咗幫我而作出嘅犧牲;」

「要多謝今晚幫小喬打扮得咁出衆,同埋被逼背叛、隱瞞好姐妹度橋嘅天殷;當然仲有今晚抽時間陪我嘅死黨禮謙」

「就算今日順利咁過咗我媽嗰關都好,依家我個心都好唔安樂,由其是係對住小喬同學。」

「如果我真係有得再一次選擇嘅話,可能我都會選擇放棄今晚嘅行動,聽我媽話繼續去相睇party」

「又或者認認真真咁,同一個自己鍾意嘅女仔拍拖,總好過去傷害一個好女仔。」

「再一次多謝你地今晚嘅付出同埋安排,對唔住」俊軒將心底話講出黎,同時都對韻喬佢地三個鞠躬道歉。

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿