《DSE》
謎底︰
實驗對象:某間國際學校的某一班同學(中學生)
對象條件︰有不同種族,身體健全,有自理能力,可使用武力
實驗過程:適時權力轉換,給予武器,威逼,利誘
實驗目標:產生性別 / 種族歧視
實際目的:要同學互相廝殺
實驗結果:失敗
失敗原因︰被指定的這班同學有個不為人知的秘密
發現原因︰博士調查
故事結尾︰實驗目標已經改變,博士想再找到另一群有秘密的人
故事詳情︰
低能博士原本想搵班最普通而又包含晒各種背景同種族既中學生做實驗
實驗本來就係要用環境逼使人類犯錯 要中學生因為權力而互相廝殺
不過低能博士搵錯左對象 因為呢一班同學有一個不為人知既共同秘密
呢個秘密令大家互相忌諱加上要承擔後果
所以即使響實驗中有權力或者武器在手
響不公平的情況下 呢班學生都一樣互相尊重 以禮相待
所有野都係因為一個秘密而改變 而呢個秘密係…
呢班同學曾經合力將班主任殺死 而且分左屍 仲每人分別保留左一部份

DSE既意思就係Denny’s Scary Experiment 低能博士的恐怖實驗
(完)