Ch 7 ~ 綁架 Part 2(連載日期:2021/10/16)

「放心啦,我地唔會嘅。不過,始終都係叫“見家長”,做戲就當然就要做全套咖啦!」天殷續道;

兩個男仔於是就好專心咁,繼續聽天殷講「我呢,就會借套晚裝裙畀小喬,到時我會叫佢換同化埋妝。我屋企應該有啱佢size嘅晚裝。不過,我都想問下,禮謙同學你……聽日得唔得閒呀?」
 
「聽日我…應該下晝到夜晚都ok,但係上晝要去練琴呀,做咩呀天殷同學?」禮謙頭側側咁望住天殷。
 
「我覺得,如果我同謙謙同學都去嘅話,小喬嘅戒心應該會更加低……」天殷道。

「不過軒仔呀,唔知可唔可以請你屋企,聽日加多兩雙筷子得唔得呢?另外,麻煩你同auntie講話,我同另一個同學都會一齊黎。」
 
「呢個問題唔大啦,而且今次就算唔得都要得啦。呢層你放心啦殷殷,今晚我返到去,就會同譚管家講咖啦,叫佢同厨師安排好,煮多三個人嘅飯。」俊軒回答道。
 
然後天殷繼續喺度交代初步嘅行動細節「唔該軒仔你先。咁聽日大概…下晝兩點半左右,你地都換好一套禮服。」

「換好之後,請軒仔你安排司機同埋車,去禮謙屋企接佢去我屋企。」

「之後,謙謙同學就會同我坐我屋企部車去你地林家。至於軒仔你就……」

「俊軒你要做嘅,就係要說服你嘅“女朋友”張韻喬同學,上你地林家嘅座駕!始終你地聽日會係一對呀!」禮謙接下天殷嘅話。
 
「今次醒目唔少喎謙謙!」天殷好興奮咁like左禮謙,而且面紅紅咁。「我手上呢個計劃,兩位大俠唔知覺得小妹嘅佈陣如何呢?」

「簡直very nice 啦!」愁眉深鎖咗好耐嘅俊軒,喺聽到天殷嘅計劃之後,終於都露出笑容

「果然近得多天才之後,人都醒啲呀!世一啊殷殷」
 
「哈哈!呢個都係小喬平時carry我得多啫,佢先係世一囉好冇!」天殷好得戚咁回應

「邊似得你個林俊軒呀,直頭冇鬼用添呀!諗嗰少少嘢諗成晚都諗唔到!我自己用幾堂時間咋,就已經諗好一個你滿意嘅方案出黎啦!枉你仲畀人話你係學霸」

「得啦,頒個獎畀你好唔好呀?」俊軒喺度寸天殷道「好啦兩位公子,如果無異議嘅話,我地就咁樣決定啦!」

「ok!」天殷最後喺兩位男同學同意之下,就將自己諗出黎嘅辦法拍板。

「希望我地嘅計劃會成功啦!」三人同時叫道後,天殷就自己一個行去洗手間,而俊軒同禮謙兩個,就先返返入去班房裏面。
 
天殷喺去完洗手間之後,就見到韻喬喺位上面,於是自己返埋位之後,就直接問韻喬「天才喬!你頭先咪話呢兩日都得閒、冇咩特別嘢做嘅嘅?」

「係呀?做咩呀殷殷你,今日你好似奇奇怪怪咁,成日問我呢樣問我嗰樣」

「冇怪呀,邊度怪呢?」天殷質疑道,然後對韻喬提出一個煙幕邀請

「如果呢,我想邀請你聽日上我黎屋企玩下陪下我,你得唔得閒呀?」

「嗯,冇問題呀!如果唔係要去幫個花心軒嘅話就ok嘅」韻喬雖然都冇咩問題,但係依然對俊軒有啲戒心。
 
「你諗咗去邊呀張韻喬?我地兩個自己玩咋喎…關軒仔咩事呢?」天殷極度無奈咁回應,但其實講呢句嘅時候,天殷嘅内心虛到不得了。

不過,韻喬嘅戒心都不無道理「咩喎!咁你頭先先同我講過一件咁奇怪嘅事,我梗係會有少少懷疑咖啦!如果你約我係唔關佢事嘅話,咁我都ok嘅」

「多謝你呀小喬!好嘢!我終於都有人陪啦!」天殷非常興奮道,同時都鬆一口氣

「咁如果我聽日大概12點半度,我叫我屋企司機,揸車去你屋企接你啦,我到時都會出去接你,你ok嗎?」

「ok呀,咁你知道我屋企地址?」韻喬再問天殷道。

「知知地呀,但你一陣都係send多次畀我啦小喬,我怕會搞錯!」「好呀!一陣放學畀你啦!」

喺講完呢句之後,天殷就向俊軒示意韻喬會去天殷屋企,小息所講嘅計劃得以繼續。

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿