miki食到兩邊嘴角都係黃色嘅芥末同紅色嘅甜醬

就好似我第一次同佢食肥姐嗰時一樣

「又扮麥當勞叔叔。」我一邊串佢一邊拎紙巾

點知miki好似好唔忿氣,喺我拎出包temple嘅同時錫左埋黎

兩手仲㩒住我隻耳仔,固定我個頭唔比我郁,然後嘴唇喺我嘴上面左右擦左幾野

搞到我唇邊都又紅又黃

「哼,鬼叫你蝦我。陪我一齊做麥當勞叔叔。」佢向我哼一哼,就擰轉面唔睬我

「搵次個嘴無野食味先錫我得唔得呀?」

「咩喎!明明上次係你錫我先囉。」miki扁哂嘴,我就用紙巾幫佢抹

佢個樣好似好谷氣,但係又嬲唔落咁,谷到塊面脹卜卜,成隻雞泡魚咁