Ch 15 ~ 告白 Part 16(連載日期:2022/05/09)

「作死你呀林俊軒!」韻喬一聽到俊軒離園之後,就好大聲咁喺電話裏面抗議。

但係就苦了聽住電話嘅天殷,因為隻耳仔就喺部電話旁邊「喂!張韻喬你唔好咁大聲叫得唔得呀?我隻耳真係畀你叫聾啦!」

「好啦對唔住啦殷殷」韻喬好細聲咁講「我講下笑啫喬喬,我地就到咖啦,一陣我地上到嚟先再傾啦,bye!」「Bye」

韻喬同天殷佢地兩個講完就收線「喂!你地兩個!真係頂你地唔順呀!」天殷於是鼓起泡鰓喺度抗議,但俊軒就冇任何回應。
 
林家司機都好配合,果然聽俊軒講開快少少,結果就梗係準時過頭去到醫院,喺落車之前,俊軒就吩咐話「唔該哂司機,你返去屋企先啦。同埋幫我同太太、譚管家講,今晚我唔會喺屋企食飯。」

「知道啦,二少爺。咁請你差唔多要離開嘅時候,打電話聯絡我地,等我地安排車接你地離開醫院。」司機回答道。

「ok,拜拜」「再見!」俊軒同天殷落車之後,都喺門外嘅櫈度等咗差唔多成10分鐘,先可以入去病房探韻喬。
 
「咦同學!你地兩個又嚟探韻喬呀?」講嘢嘅,正正就係負責收韻喬呢個病人嘅病房駐院醫生--梁醫生。

不過,因為梁醫生係喺俊軒同天殷後面同佢地打招呼,所以俊軒同天殷都即刻擰轉面……
 
「係啊,梁醫生你好!」俊軒同天殷一齊微笑咁講「因為韻喬佢喺電話同我地講話有少少悶,而且都想我地同佢解釋下啲功課,所以咪準時過嚟囉」天殷解釋道。

「原來係咁,咁我都唔阻你地幾位啦!」

「阿,梁醫生呀,我想問問下呢張韻喬依家情況點呀?」俊軒喺梁醫生走之前,及時追問梁醫生。
 
「等等下!」梁醫生於是打開韻喬嘅排版,然後就講話「張韻喬佢嘅情況都ok,今日再安排照過肺片都已經冇咁花,但係都要吊多兩日鹽水同打針藥,星期一再安排照多一次x-ray,如果冇咩事就可以拆鹽水。」梁醫生道。

「肺炎所引起嘅發燒嗰度,基本上都控制到,就係都仲係有少少低燒啦。至於腳傷方面,今日我巡房嗰陣,我都聽韻喬佢講話好咗好多。總括而言都叫慢慢好轉,所以你地兩位都唔使太過擔心!」
 
「真係太好啦,今次真係唔該你呀,梁醫生!幫我地照顧韻喬個大頭蝦照顧得咁好就真!」天殷非常感謝道。

「唔使客氣,呢啲都係我分内事嚟啫!」梁醫生好謙虛咁講「不過你地兩個快啲去搵韻喬啦,頭先我見到佢個樣好似好困惑咁,應該都係有功課唔識。我走先啦,有機會再見啦!」
 
「梁醫生再見」道別之後,梁醫生就一面認真咁,走出病房嘅大門,而俊軒同天殷兩個,就慢慢行去韻喬嘅房間。
 
「梁醫生話小喬好困惑喎,而且可能同功課有關,到底係咪我寫嘅notes寫得唔夠好呢?」俊軒好好奇咁問身邊嘅天殷。
 
「會唔會其實唔係功課呢?雖然我記得你都教咗小喬好多嘢,但係小喬好少喺大家面前咁困惑咖喎,會唔會……其實係喺度諗其他嘢呢?」天殷提出質疑,想排除功課嘅可能性。
 
俊軒腦裏面於是就記起,尋日自己同禮謙各自同韻喬表白,可能就係因為咁,搞到韻喬依家非常困惑,所以......

「希望係啦,但係我最怕係因為我同謙謙尋日各自表白,所以會嚇到佢,先會變得咁困惑掛」俊軒突然擔心起嚟。
 
「或者真係係啦,你地對喬喬做過咩自己心裏有數,但係我地都係唔好諗咁多啦,一陣費事要韻喬見到我地奇奇怪怪咁,又要佢擔心我地唔知搞咩嚟!」天殷提醒道。好快佢地就已經去到韻喬嘅病房門口。
 
「咯咯!」「係,麻煩請入嚟啦!」韻喬聽到敲門聲之後,就示意門外面嘅人入去。

「喂!小喬!」「俊軒、殷殷,你地到啦!」俊軒同天殷一打開門,第一時間就同韻喬打招呼,而韻喬見到佢地兩個就顯得非常高興。
 
「係啊!我掛住你呀嘛!而且我個“女朋友”頭先喺電話話怕悶之餘,仲開到聲要我地早少少到喎,所以我地咪聽你話,一開始探病我地咪過到嚟囉」俊軒先回答韻喬,而且都喺放低啲食物之後,走到韻喬身邊。

不過……

(待續 ~)

IG link https://instagram.com/bear_big_big_writer
已有 0 人追稿