「connie...會死?」我清楚聽到彼得所講既野。

connie響彼得宣佈佢將會死之後,好似變得更加虛弱,甚至要雙手捉實阿星先企得穩。

「阿星,你知道我所言非虛,你知道得好清楚,因為無經過實驗驗證我係不嬲都唔會隨便講出口。」

「...」我企響阿星背後,睇唔到阿星既表情,但係就見到佢一路打手勢既右手震緊。

「真係可惜,眼前呢位叫connie既小姐甚至比貝蒂更加美麗動人,但係一樣將會因為星‧巴利你而死,響你身邊既女人可真係多災多難。」「我講過你無資格提起貝蒂!」阿星再次咆哮,又再響褲袋拎出一堆黑珠向彼得扔過去─

「雖然有白色藥丸,但係比你咁炸法一樣會痛,」彼得手上既黑棍比阿星更快散射出無數黑色幼絲,每一條幼絲各自接觸每一粒黑珠,「而且你要用我最強既研究領域對付返我?」

所有黑珠擦過彼得身邊,然後落地,並無發生爆炸。

「阿星,的而且確你響開發黑核質上面比我犀利太多,但係只係屬於範疇上既優勝,你可以將黑核質擴展到建築,醫療,人文科技,運輸等等,但係黑核質最初既研究方向,係開發黑核質釋放能量既極限,響呢個研究方向上面我消耗最多時間同時我係最強既研究員!」

「你以為你扔左黑鞋我就搵唔到你?天真!所有包含釋放能量反變方程式既黑核質我都可以追蹤果股幅射,你身上既黑珠全部都係追蹤器!」「...」阿星注視彼得,但係左手響背後開始示意我要點樣用支錐刺。

「阿星你仲想走?咁睇黎我要再犧牲多一個人你先明白你自己係害緊幾多人...就犧牲你後面果位女仔?」

我意識到彼得指既...正正就係eva!

彼得抬起手中黑棍直指eva─

「啪!」5...

黑棍伸展速度實在快得驚人,彼得一抬手黑棍已經伸到去eva面前。

4...

我拉開eva一個身位。

3...

再用右手捉實彼得既黑棍一扯,將黑棍從佢手上扯脫。

2...

然後拎起阿星一直用右手放響後面既錐刺。1...

我輕吻eva頭上髮絲。

0...

「...!」彼得突然發現手中黑棍甩左手。

「係...阿ming。」connie仍然係有氣無力咁講。

我隨手將彼得果支伸長左既黑棍扔落地下,畢竟我都唔識點樣縮細佢,老蓮咁長非常唔方便。

「阿ming,係而家喇!」阿星突然回頭望住我。我一怔,然後快速諗返起頭先阿星既手勢...首先轉動手柄位既轉輪輸入距離時間同密碼...然後再禁手柄底部既按鈕...

錐刺隨住我禁左按鈕之後開始澎脹。

「唔洗旨意走!你以為我得一支黑棍?」彼得響佢破爛不堪既褲後袋中再抽出另一支黑棍,然後直指住我。

「阿ming小心!」未等到阿星警告完我,我下意識將右手手掌前舉,「啪!」

但係時間並無再一次停低,因為22分鐘未過!

我發現呢個超能力麻煩既限制將有可能令我一命嗚呼!我張開右手手掌,妄想可以用手擋住破壞力驚人既黑核質製黑棍─

但係又真係比我擋住喎!彼得另一支黑棍以極快速度伸展到我面前,但係響接觸到我右手手掌既一刻停低。

同時錐刺充能完畢,澎脹既錐刺褪開,展露內藏既黑色無光空間。「彼得,再見喇!」呢次到阿星伸長黑棍,黑棍直接轟碎左彼得全個下半身。

然後阿星拉住connie走入黑洞內。

我留意到彼得第二支黑棍一樣無收縮,同時因為阿星打碎左佢下半身,黑棍鬆開跌左落地下,有兩支長達十幾米既黑棍就咁放響地面。

我望一望身邊既eva,緊握eva既手一齊走入黑洞。